Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Serenity Reiki

Artikel 1. Begrippen

Serenity Reiki: Reiki praktijk gespecialiseerd in het geven van Reiki behandelingen en Reiki cursussen, bestaande uit mw. F.H.C. Smeets, handelend onder de naam Serenity Reiki met kvk nummer: 77242939.

Cliënt: een natuurlijk persoon, zijnde een consument of rechtspersoon/zzp-er of eenmanszaak, zijnde geen consument, die bij Serenity Reiki een Reiki behandeling(en) ondergaat of een Reiki cursus(sen) volgt.

Overeenkomst: overeenkomst tot het geven van een Reiki behandeling of Reiki Cursus, tussen Serenity Reiki en de cliënt.

Schriftelijk: dit kan zijn per post, per e-mail, via WhatsApp of door ondertekening van een schriftelijk document door beide partijen, waar beide partijen bij aanwezig zijn.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Serenity Reiki en cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere door Serenity Reiki gesloten overeenkomst met cliënt, waarvoor Serenity Reiki bij de uitvoering hiervan gebruik maakt van de diensten van derden ofwel derden hierbij dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor alle huidige en toekomstige medewerkers van Serenity Reiki.
 4. De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van cliënt of andere voorwaarden in welke hoedanigheid dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, waardoor slechts de algemene voorwaarden van Serenity Reiki van kracht zijn.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Serenity Reiki en de cliënt zullen dan in overleg een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel, de inhoud en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Serenity Reiki niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat Serenity Reiki in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Partijen bij overeenkomst zijn, degene die Serenity Reiki verzocht heeft om diensten voor hem/haar te verrichten in de vorm van het geven van Reiki behandelingen en/of Reiki cursussen, hierna cliënt genoemd en Serenity Reiki.
 2. Een overeenkomst tussen Serenity Reiki en cliënt komt tot stand door een aanbod en aanvaarding, tussen Serenity Reiki en cliënt.
 3. Een overeenkomst is pas daadwerkelijk door Serenity Reiki aanvaard, nadat deze aanvaarding schriftelijk door Serenity Reiki is bevestigd of wanneer de uitvoering van deze overeenkomst reeds daadwerkelijk is aangevangen.
 4. Bij de eerste kennismaking voor aanvang van een Reiki behandeling zal er een intake gesprek plaatsvinden tussen Serenity Reiki en cliënt, waarbij de eventuele klachten van cliënt zullen worden besproken en er een behandelplan wordt opgesteld.
 5. Cliënt dient bij medische klachten altijd een huisarts te raadplegen of zich te richten tot de reguliere geneeskunde gebaseerd op de medische wetenschap. Cliënt is ervan op de hoogte dat Reiki slechts aanvullend werkt en nooit als vervangende geneeswijze mag worden gezien voor de reguliere geneeskunde.
 6. Cliënt is ervan op de hoogte dat Serenity Reiki nooit een diagnose zal en mag stellen met betrekking tot de gezondheid van cliënt en dat alleen een arts of een daarvoor medisch geschoold persoon daartoe bevoegd is. Serenity Reiki heeft deze medische kennis en bevoegdheid niet en zal zich altijd beperken tot haar mogelijkheden als Reiki master/behandelaar.
 7. Indien cliënt lijdt aan diabetes type 1, een pacemaker heeft, lijdt aan epilepsie of gediagnostiseerd is met zware psychische aandoeningen, zoals schizofrenie, psychose of een bipolaire stoornis, is cliënt met het oog op veiligheid voor zijn/haar gezondheid, verplicht Serenity Reiki hiervan in kennis te stellen. Het verzwijgen van bovenstaande aandoeningen is voor eigen risico van cliënt.
 8. Indien het naar het redelijk oordeel van Serenity Reiki nodig is om voor een goede uitvoering van de overeenkomst zich te laten bijstaan door derden/hulppersonen dan is Serenity Reiki hiertoe gerechtigd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. De cliënt is gehouden alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van een Reiki behandeling of het deelnemen aan een Reiki cursus, tijdig en volledig aan Serenity Reiki te verstrekken.
 10. Een overeenkomst die tussen Serenity Reiki en cliënt is gesloten, leidt slecht tot een inspanningsverplichting van Serenity Reiki en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 4. Overmacht

 1. Serenity Reiki is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Serenity Reiki geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Serenity Reiki niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Serenity Reiki heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Serenity Reiki haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Serenity Reiki kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze opschorting nadelig is voor de rechtspositie van de cliënt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Serenity Reiki ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Serenity Reiki gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5. Tarieven, overige kosten en opschortingsrecht

 1. Indien tussen Serenity Reiki en cliënt een overeenkomst gesloten is wordt voor aanvang van de diensten van Serenity Reiki, door Serenity Reiki een tarief overeengekomen met de cliënt. Dit tarief is inclusief eventuele BTW.
 2. Onder het tarief vallen naast de verrichte werkzaamheden ook de eventuele reiskosten van Serenity Reiki. Deze eventuele reiskosten worden altijd voor aanvang van de overeenkomst besproken.
 3. Naast het tarief is de cliënt gehouden om de reiskosten en de eventuele BTW over deze kosten te betalen. De cliënt is gehouden deze kosten vooraf te betalen. Serenity Reiki zal deze kosten niet voorfinancieren.
 4. Betaling dient voorafgaande aan een Reiki cursus, via overschrijving op het door Serenity Reiki opgegeven bankrekeningnummer, te geschieden.
 5. Betaling dient met Tikkie of contant te geschieden, direct na een Reiki behandeling.
 6. Betaling voor een Reiki cursus dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Serenity Reiki aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Serenity Reiki is aangegeven. Indien korter dan 14 dagen voor de vastgestelde datum van de aanvang van een Reiki cursus, door cliënt is aangegeven dat hij/of zij wil deelnemen aan deze Reiki cursus, dan is Serenity Reiki bevoegd om voor aanvang van de Reiki cursus betaling te verlangen van de door haar verstrekte factuur.
 7. Cliënt is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen reiskosten naar een door Serenity Reiki vastgestelde locatie.
 8. Indien cliënt in gebreke blijft van de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd aan Serenity Reiki over het openstaande bedrag van de vordering. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Serenity Reiki kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren zonder in verzuim te komen, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Serenity Reiki verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de cliënt geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is cliënt evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Serenity Reiki echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 11. Indien cliënt in verzuim is met betrekking tot openstaande facturen/declaraties, heeft Serenity Reiki het recht om zaken en werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Serenity Reiki is niet aansprakelijk in welke vorm dan ook, voor schade die hier mogelijk uit voortvloeit.

Artikel 7. Annulering van een Reiki cursus of behandeling

 1. Tot 24 uur voor aanvang van een Reiki behandeling kan deze kosteloos door cliënt geannuleerd worden. Annulering dient via WhatsApp of email te gebeuren, met duidelijke vermelding van de klantgegevens. Bij een afmelding korter dan 24 uur van te voren, wordt het volledige tarief van de behandeling in rekening gebracht. Ziekte van cliënt en onvoorziene omstandigheden in de privésfeer van cliënt vormen geen uitzondering op deze regeling.
 2. De cliënt heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na het boeken van een Reiki cursus of Reiki behandeling. Vindt de Reiki cursus of Reiki behandeling plaats op een datum binnen de termijn van 14 dagen op het moment dat cliënt de Reiki cursus of Reiki behandeling boekt, dan geldt deze bedenktijd niet.
 3. Cliënt kan 14 dagen voor aanvang van de Reiki cursus deze kosteloos annuleren. Bij een afmelding korter dan 14 dagen van te voren houdt Serenity Reiki zich, in verband met reeds gemaakte kosten voor het huren van een locatie en gederfde inkomsten voor het vrijhouden van een plek in de Reiki cursus, waardoor een andere cursist deze plek niet meer kan boeken, zich het recht voor het gehele cursusgeld door te berekenen aan cliënt. Ziekte van cliënt en onvoorziene omstandigheden in de privésfeer van cliënt vormen geen uitzondering op deze regeling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Serenity Reiki

 1. Indien cliënt, waar Serenity Reiki een overeenkomst mee heeft gesloten, handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen consument is, is Serenity Reiki in geen geval aansprakelijk voor schade die door een door haar gebrekkige uitvoering van de overeenkomst is toegebracht aan cliënt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Serenity Reiki en dit in de gegeven omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Indien cliënt een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan is de aansprakelijkheid van Serenity Reiki beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Mocht bij tussenkomst van een rechter door de rechter bepaald worden dat lid 1 van dit artikel in de gegeven omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend is, dan blijven de rest van de artikelen en leden van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en is de aansprakelijkheid van Serenity Reiki beperkt tot hetgeen in lid 2 t/m lid 8 van dit artikel is bepaald.
 3. Serenity Reiki is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Serenity Reiki is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Serenity Reiki is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt die voortvloeit uit een Reiki behandeling of deelname aan een Reiki cursus, terwijl er sprake is van een situatie (contra indicatie) bij cliënt, zoals gesteld in artikel 3 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Serenity Reiki aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Serenity Reiki beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de door haar verstrekte order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Serenity Reiki is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is en tot het daadwerkelijke bedrag van de schade-uitkering van haar verzekering.
 7. Serenity Reiki is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Serenity Reiki aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Serenity Reiki toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Serenity Reiki is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Serenity Reiki.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Serenity Reiki behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Het is niet toegestaan om ontwerpen van Serenity Reiki, zoals foto’s, cursusmateriaal, algemene voorwaarden, logo’s of andere door haar ontworpen documenten te verveelvoudigen en verspreiden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Serenity Reiki is overeengekomen dat verveelvoudiging van bovenstaande documenten is toegestaan.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Informatie die door cliënt wordt verstrekt wordt door Serenity Reiki vertrouwelijk behandeld. Serenity Reiki neemt bij de omgang met deze vertrouwelijke informatie, de normen van de geldende privacywetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Serenity Reiki partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Serenity Reiki is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Serenity Reiki het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12. Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Serenity Reiki is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen dan niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten, tussen Serenity Reiki en cliënt.

               

Reacties gesloten.